THÔNG BÁO: MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐÁ QUÝ

Thực hiện tôn chỉ, chức năng nhiệm vụ của Hội đá quý Việt Nam về việc phổ cập kiến thức cơ bản về Đá quý cũng như bồi dưỡng những kiến thức chuẩn mực giúp cho các Hội viên và những người có nhu cầu, Trung ương Hội Đá quý Việt Nam quyết định khai […]