HỘI VIÊN CHI HỘI ĐÁ QUÝ TP HCM

1.      Hội viên và tiêu chuẩn hội viên

a.       Mọi ,tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Đá quý  hoặc có liên quan đến Đá quý; yêu mến và quan tâm đến Đá quý ( kể cả Đá mỹ thuật, Đá mỹ nghệ, Đá cảnh) thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, điều tra địa chất, khai thác mỏ, gia công chế tác, kiểm định chất lượng, sản xuất và kinh doanh Đá quý) tán thành Quy chế và tự nguyện làm đơn xin gia nhập Chi Hội đều có thể được xem xét, kết nạp làm hội viên chính thức của Chi Hội Đá quý thành phố Hồ Chí Minh.

b.      Người có công tổ chức và giúp đỡ tài chính để thành lập Chi  Hội trong những ngày đầu được công nhận là Hội viên sáng lập.

c.      Thể thức kết nạp khai trừ hội viên do BCH Chi hội quy định, không trái với Điều lệ của Hội Đá quý VN

2.       Nhiệm vụ và quyền lợi của Hội viên

2.1. Hội viên có nhiệm vụ :

a. Tuân thủ Quy chế của Chi Hội, hưởng ứng thực hiện các nghị quyết và quyết định của Chi Hội;

b. Giữ gìn và đề cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ hội viên khác; tuyên truyền phát triển chi Hội;

c. Đóng hội phí đầy đủ

2.2. Hội viên có quyền :

a. Thảo luận và biểu quyết các công việc của Chi Hội;

b. Tham gia các công việc của Chi Hội;

c. Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Chi Hội;

d. Được cấp thẻ hội viên; được hưởng các quyền và lợi ích do Chi Hội và Hội Đá quý VN mang lại; được giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ và đào tạo nghề nghiệp; được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trong các hoạt động chuyên môn: được xin ra khỏi chi Hội hoặc tham gia các hội khác.