KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng:

Cán bộ, hội viên và các tổ chức của Chi Hội có thành tích xuất sắc được Chi Hội khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng. Hình thức và mức độ khen thưởng do BTVTƯ Hội quy định.

Kỷ luật:

Cán bộ, hội viên và các tổ chức của Chi Hội vi phạm nghiêm trọng điều lệ TW Hội, quy chế của Chi Hội sẽ bị xét thi hành kỷ luật. Hình thức và mức độ kỷ luật do Ban Thường vụ TW Hội quy định.