NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CHI HỘI ĐÁ QUÝ TP HCM

1.      Tổ chức

a.       Chi hội Đá quý thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của mình; dân chủ tập trung, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

b.      Cơ quan lãnh đạo các cấp của Chi Hội do bầu cử lập ra; các cấp của Chi Hội được quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, nhưng không được trái với Quy chế Chi Hội, các nghị quyết của Đại hội và pháp luật của nhà nước.

Hệ thống tổ chức của Chi Hội gồm:

 1.  Đại hội đại biểu toàn thành phố Hồ Chí Minh;
 2.  Ban chấp hành Chi Hội;
 3.  Ban kiểm tra;
 4.  Văn phòng Chi Hội;

2.      Đại hội toàn thể của Chi Hội

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Chi Hội là Đại hội đại biểu toàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ của Đại hội là 5 năm. Khi cần thiết Ban Chấp hành Chi Hội ( BCHCH) có thể triệu tập Đại hội bất thường, nếu có ít nhất 2/3 số Ủy viên Ban chấp hành (UVBCH)hoặc trên 50% số hội viên chính thức yêu cầu. Thành phần và số lượng đại biểu( nếu là Đại hội đại biểu) do BCHCH đương nhiệm của Chi Hội quyết định.

Đại hội có nhiệm vụ:

 1. Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Chi Hội trong nhiệm kỳ trước, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác cho nhiệm kỳ mới;
 2. Thảo luận và thông qua nghị quyết về sửa đổi Quy chế Chi Hội nếu cần thiết;
 3. Thông qua quyết toán thu, chi và kế hoạch tài chính của Chi Hội;
 4. Bầu ban chấp hành Chi Hội và Ban kiểm tra nhiệm kỳ mới.

3.      Hội nghị giữa nhiệm kỳ và hội nghị thường niên

Hội nghị thường niên mỗi năm họp 1 lần nhằm tổng kết hoạt động hàng năm của Chi hội và thảo luận chương trình hoạt động của năm tới. Công tác tài chính của năm được hội nghị xem xét, thông qua.

BCH Chi Hội quyết định việc triệu tập hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội nhằm:

 1. Đánh giá kết quả hoạt động của Chi Hội đên giữa nhiệm kỳ;
 2. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác Chi Hội thời gian tới;
 3. Thông qua quyết toán thu chi và kế hoạch tài chính của Chi Hội;
 4. Bầu bổ sung UVBCHCH , nếu có nhu cầu.;
 5. Giới thiệu Đại biểu tham gia Ban chấp hành trung ương Hội Đá quý Việt Nam

4.       Nguyên tắc biểu quyết của Đại Hội

a.      Đại Hội thông qua những vấn đề quan trọng của Chi Hội bằng cách bỏ phiếu kín hoặc giơ tay. Việc lựa chọn hình thức biểu quyết  do Đại hội quyết định.

b.      Các quyết định của Đại hội phải được quá 50% số đại biểu chính thức có mặt biểu quyết thông qua .

5.      Ban chấp hành Chi Hội

a.      Ban chấp hành Chi Hội do Đại hội bầu ra.

b.      Ban chấp hành Chi Hội là cơ quan lãnh đạo của Chi Hội giữa hai kỳ đại hội, định kỳ mỗi quý  họp một lần, trường hợp cần thiết thì tổ chức hội nghị bất thường do Chủ tịch Chi Hội triệu tập khi có quá ½ số thành viên BCH yêu cầu. Số lượng ủy viên BCH Chi Hội do Đại hội quy định,

c.      BCH Chi Hội bầu ra Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Chi Hội.

6.      Nhiệm vụ và quyền hạn của hạn của BCH Chi Hội được quy định cụ thể như sau:

a. Triển khai việc thực hiện Quy chế của Chi Hội và các nghị quyết của Đại Hội; và Lãnh đạo thực hiện mọi mặt công tác Chi Hội giữa hai kỳ Đại Hội;

b. Đại diện cho Chi Hội trong các mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước; với Hội Đá quý Việt Nam và với các tổ chức hội chuyên ngành ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

c. Quyết định việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các tổ chức cơ sở của Chi Hội theo quy định của pháp luật;

d. Khi cần thiết BCH Chi Hội có quyền bổ sung một số UVBCH mới, nhưng số lượng không quá ¼ số UVBCH do Đại hội đã bầu;

e. Ban chấp hành Chi Hội làm việc theo quy chế do Chủ tịch Chi Hội trình và được BCH nhất trí thông qua.

7. Ban Kiểm tra

a.       Ban kiểm tra do Đại hội bầu: Trưởng Ban Kiểm tra là một ủy viên BCH Chi  Hội.

b.      Ban kiểm tra hoạt động độc lập về nghiệp vụ, có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện Quy chế của Chi Hội, các Nghị quyết của BCH;

c.       Nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến hội viên, cán bộ và tổ chức của Chi Hội theo quy định của pháp luật.

d.      Ban kiểm tra thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính của Chi Hội; có quyền yêu cầu hội viên, cán bộ và các tổ chức của Chi Hội báo cáo những vấn đề liên quan đến nội dung cần kiểm tra theo quy định của BCH và quy định của pháp luật.

8.      Chủ Tịch Chi Hội

Chủ tịch Chi Hội do BCH Chi Hội bầu ra.

Chủ tịch Chi Hội có quyền và trách nhiệm:

a.      Đại diện pháp nhân của Chi Hội trong các mối quan hệ và trước pháp luật;

b.      Điều hành các hoạt động và quyết định các công việc của Chi Hội theo nghị quyết của Đại Hội, của BCH Chi Hội;

c.      Chủ trì các cuộc họp BCH, và các cuộc họp thường niên, giữa nhiệm kỳ của Chi Hội;

d.      Chịu trách nhiệm trước BCH và hội viên về các hoạt động của Chi Hội;

e.      Là chủ tài khoản thứ nhất của Chi Hội.

9.      Phó Chủ Tịch

Các Phó chủ tịch do BCH Chi Hội bầu; là người giúp việc Chủ tịch: nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch

10.  Đình chỉ và giải thể Chi Hội

Việc đình chỉ và giải thể Chi Hội thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA CHI HỘI

Chi Hội có tài sản và tài chính độc lập, tự cân đối thu chi

1. Nguồn thu của Chi Hội gồm:

a. Hội phí. Do hội viên đóng theo quy định của Chi hội,

b. Tiền tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

c. Tiền thu từ các dịch vụ của chi hội phù hợp với các quy định của nhà nước;

d. Tiền hỗ trợ của TP Hồ Chí Minh, thông qua các hoạt động gắn với các nhiệm vụ do TP giao.

 

2. Các khoản chi cơ bản của Chi Hội gồm:

a.      Mua sắm trang thiết bị cho VP Chi Hội, văn phòng phẩm cho VP Chi Hội

b.     Nộp hội phí cho Hội Đá quý VN

c.      Phụ cấp cho cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm;

d.     Chi các họt động của Chi hội ( Hội họp, , hiếu, hỷ ngoại giao

 

Việc sử dụng tài sản, tài chính của Chi Hội được thực hiện theo quy chế của BCH Chi Hội và theo các quy định của nhà nước.