NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI HỘI ĐÁ QUÝ TP HCM

1. Nhiệm vụ:

a. Điều hòa, hoạt động nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, động viên và giúp đỡ lẫn nhau phát huy khả năng sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, khả năng thẩm mỹ, năng suất công tác và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các hoạt động liên quan đến Đá quý theo quy định của pháp luật (Bao gồm: Nghiên cứu khoa học; khai thác, gia công chế tác; sản xuất và kinh doanh Đá quý, sau đây gọi chung là hoạt động Đá quý).

b. Tiếp thu và truyền bá kiến thức về khoa học, công nghệ mới có liên quan đến các hoạt động Đá quý trong hội viên:Tổ chức phổ biến, truyền bá kinh nghiệm sản xuất kinh doanh trong  lĩnh vực đá quý cho các hội viên.

c. Tích cực tham gia các hoạt động của Hội Đá quý Việt Nam với tư cách là một thành viên của Hội.

d. Có nhiệm vụ đóng góp kinh phí cho Hội Đá quý Việt Nam, theo quy định của Hội.

2. Quyền hạn

a. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các quan hệ liên quan đến các hoạt động  Đá quý

b. Phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức các hội chợ Đá quý ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, góp phần đưa đá quý của Việt Nam phát triển, có được vị trí trong khu vực và trên thế giới;